AKTUELT

icon

Fagartikler

icon

Hva er din bedrift verdt?

Hva er din bedrift verdt?

I løpet av «livssyklusen» til et selskap så vil en stå overfor situasjoner hvor det er behov for å gjøre seg opp en oppfatning av hva bedriften er verdt.

For børsnoterte selskaper vil dette være en naturlig del i tilknytning til regnskapet (IFRS) med å verdsette markedsverdien av eiendeler, gjeld og egenkapital. Små- og mellomstore selskaper har ikke det samme regelverket slik at her må en gjøre en verdsettelse for å komme frem til verdien på egenkapitalen i selskapet. 


Vurderinger som gjøres, kan sees fra flere synsvinkler:

  • Hva mener selger prisen er verdt?
  • Hva mener kjøper?
  • Er det verdien av aksjer eller eiendeler som skal prissettes?
  • Er det oppgjør i kontanter eller aksjer?
  • Skal man regne seg frem til hva verdien er nå, eller skal man se på fremtidig forventning?
  • Hva er markedsprisen?
  • Er det andre forhold eller faktorer som skal påvirke prisen?
  • Finnes det andre muligheter enn direkte overdragelse som f.eks. fusjon, fisjon, emisjon, Management Buy Out, Joint Venture, Strategisk samarbeid eller leie?
  • Ønsker man egentlig en høyest mulig pris?

 

Når behøver man en verdivurdering?

En vurdering av hva bedriften er verdt kan gjøres med bakgrunn i at selskapets styre har besluttet at man skal ha økt vekst. I slike situasjoner kan styret og eierne i selskapet beslutte at selskapet vil hente inn ny kapital fra eksisterende eller nye eiere gjennom en offentlig eller rettet emisjon. En vekststrategi kan realiseres gjennom oppkjøp, fusjoner eller strategiske allianser med andre selskaper i bransjen (horisontal integrasjon) eller med andre selskaper i verdikjeden (vertikal integrasjon). 


En vurdering av verdien på selskapet må gjøres hvis styret og eierne har vurdert at en ønsker å selge selskapet eller hvis noen banker på døren og ønsker å kjøpe selskapet. En verdivurdering kan også gjøres i forbindelse med et generasjonsskifte eller i forbindelse med et «exit» strategi for eksempel hvis en gründer/eier ønsker å selge seg ut. 


Sist, men ikke minst, så kan det være behov for en verdivurdering dersom man ønsker finansiell restrukturering og/eller refinansiering.


Hvordan få best mulig verdi for selskapet? 

Det er viktig med gode forberedelser, både være mentalt forberedt på å selge eller kjøpe, men også forstå verdidriverne i selskapet og bransjen. Man må være forberedt på at det tar tid og at det er krevende å få verdiverdsettelsen best mulig. 


-  Mange eiere har ofte en oppfatning av at verdien på selskapet kan være høyre eller lavere en det de faktisk kan oppnå.


Det er viktig å forstå hva ulike investorer verdsetter. Ofte kan en være for fokusert til å søke etter feil investorer for eksempel de som ikke har nødvendig kapital eller interesse. Ofte kan det være at en ikke har forberedt seg til en due diligence prosess.

 

En strategisk industriell investor ser ofte etter muligheter for ny vekst, konsolidering eller diversifisering, mens en finansiell investor ofte har fokus på utvalgte bransjer og rask økonomisk avkastning. 


Å ha realistiske forventninger til verdien på selskapet og bruke anerkjente vurderingsmodeller, har stor verdi i en eventuell forhandlingssituasjon.


De mest anvendte verdivurderingsmetodene er inntjeningsbaserte (nåverdi av kontantstrømmer), markedsbaserte (prising av sammenlignbare selskaper og bruk av multipler som EBITDA og P/E, P/B m.fl.) og balansebaserte metoder (verdijustering av eiendeler, gjeld og egenkapital).


Tidspunkt for gjennomføringen av transaksjonen er kritisk. Er det aksjer eller innmat som skal omsettes? Er det oppgjør i kontanter eller aksjer? Avtales det etterbetalinger basert på fremtidig suksess? Skal noen av partene ha med klausuler eller forbehold? Hva med garantier? Hvem skal stå for skattekostnader? 


I Æge hjelper vi deg både med vurderingene du må gjøre før og underveis i en transaksjon. Med oss skal du være trygg på at handelen blir gjennomført på en rett måte. 

Flere Artikler: